Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem od ERÚ - jen 23 slušných dodavatelů


03.06.2019


Líbí se vám článek?


Nejen cenu, ale i důvěryhodnost společnosti, by měl zvažovat spotřebitel při změně dodavatele energií. Určitým ukazatelem slušnosti firmy je i ochota přijmout Etický kodex a dobrovolně na sebe uvalit další pravidla. Takových firem ale není moc...

Trh s elektřinou a plynem je v České republice dlouhodobě postižen neetickým chováním některých dodavatelů elektřiny a plynu a jejich obchodních zástupců vůči domácnostem.

Jednou ze snah, jak trh pročistit, je Etický kodex obchodníka s elektřinou a plynem od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ten je správním úřadem pro výkon regulace a dohledu v energetice.

Etický kodex stanovuje ochranu spotřebitele nad rámec platných zákonů a jeho implementace  je ze strany dodavatelů dobrovolná. Případné nedodržování je ale u signatářů možné vnímat jako porušení zákazu uplatňování nekalých obchodních praktik podle zákona o ochraně spotřebitele (§ 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Porušení přijatého Etického kodexu je tedy porušením zákona a podle zákona je lze i postihovat.

Co říká Etický kodex

Hlavní poselství Etického kodexu je v tom, že dodavatel by měl zákazníkovi sdělovat informace srozumitelně, měl by jej informovat o všech důležitých okolnostech, měl by jednat eticky, neměl by zneužívat svého postavení, neměl by lhát nebo používat jakýkoliv nátlak apod.

Požadavky Etického kodexu bychom za normálních okolností považovali za samozřejmé - takto se slušní lidé chovají automaticky. Bohužel díky praktikám některých dodavatelů energií jsou  iniciativy typu Etický kodex potřebné. A to i proto, aby bylo možné na první pohled oddělit zrno od plev.

Jen 23 slušných firem...

První Etický kodex připravil ERÚ již v roce 2012 a jeho signatáři se stalo více než 60 dodavatelů energií včetně těch největších.

V lednu 2017 vydal ERÚ aktualizovaný Etický kodex, ke kterému se ale přihlásilo pouze 23 dodavatelů energií. Mezi těmito 23 signatáři je jen 6 větších společností (které mají alespoň 10 tísíc odběrných míst):

Společnosti, které přistoupily k nejnovějšímu Etickému kodexu, mají v sekci Energie na našem webu zobrazeno logo ERÚ. 

Za výrazným poklesem zájmu o Etický kodex stojí pravděpodobně tyto důvody:

  • Nový Etický kodex výslovně vyžaduje, aby na každém vyúčtování bylo uvedeno, zda je smlouva na dobu určitou či neurčitou a pokud je na dobu určitou, uvést konkrétní datum ukončení smlouvy.
    Tento bod reaguje na jeden z nejpalčivějších problémů (po agresivních podomních prodejcích) a tím jsou obtížně vypověditelné smlouvy na dobu určitou. Pokud máte smlouvu na 59 měsíců (4 roky a 11 měsíců), kterou můžete vypovědět jen 6 až 5 měsíců před jejím koncem, těžko si na to po 53 měsících vzpomenete. Dojde tak k automatickému prodloužení a vy smlouvu ukončíte jen pod vysokými sankcemi. Pokud budete mít datum možné výpovědi na každé faktuře, budete mít neustále na očích termín, kdy můžete od stávající společností odejít. Což je pro neetické dodavatele značné riziko.
  • Určitou roli v poklesu signatářů Etického kodexu hrál i pokles mediálního zájmu o problematiku Etického kodexu.

Aktuální znění Etického kodexu najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu. Na stejné stránce najdete i Seznam obchodníků s elektřinou či plynem, kteří se k dodržování Etického kodexu přihlásili. 

Není kodex jako kodex

V dubnu 2018 vydal Energetický regulační úřad další kodex - Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. Tento nový Vzorový kodex je seznam bodů, které doporučuje ERÚ společnostem zahrnout při sestavování VLASTNÍHO kodexu.

  • Původní Etický kodex je přesně daný text, který může dodavatel přijmout pouze celý nebo vůbec. Seznam signatářů pak vede ERÚ a na všechny se vztahují absolutně stejná pravidla.
  • Nový Vzorový etický kodex je pouze VZOR a společnosti si jej mohou upravit a některá ustanovení přebrat jen zčásti. Každá společnost si tak připraví vlastní kodex.

Klíčovým rozdílem v obsahu obou kodexů je již zmiňované poskytování informací k vypovězení smlouvy na dobu určitou. Nový, Vzorový kodex je v tomto ohledu výrazně méně přísný. Jestliže podle Etického kodexu musí být tato informace na každém vyúčtování, podle Vzorového kodexu poskytuje dodavatel tuto informaci pouze na vyžádání.

Výhodou je, že pokud má společnost  jakýkoliv kodex (až už přistoupila k původnímu Etickému kodexu nebo si vytvořila vlastní na základě Vzoru), tak je tento kodex vymahatelný - společnost jej musí pod hrozbou sankcí dodržovat. Problém vlastních kodexů je, že nejsou rovnocenné - každá společnost může mít vlastní text.

Mezi společnosti, které implementovaly Vzorový etický kodex patří např. ČEZ Prodej nebo Bohemia Energy.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi Etickým kodexem a Vzorovým etickým kodexem a co z toho plyne pro spotřebitele?

Etický kodex Vzorový kodex
všechny firmy stejná pravidla společnost si může Vzor upravit pro sebe
srovnatelné - všichni stejné mohou se lišit - nutné číst každý jednotlivý kodex
musí uvést datum ukončení smlouvy na dobu určitou na fakturaci datum ukončení smlouvy na dobu určitou sdělí na vyžádání
obecně přísnější méně přísný
přijatý kodex je závazný, dodržování kodexu je možné vynutit

Kodex - ano nebo ne?

Pokud zvažujete změnu dodavatele energií, neměla by být cena jediným faktorem. Stejně tak je nutné zvažovat i slušnost daného dodavatele. Pokud se rozhodnete výhradně na základě ceny, můžete ušetřit několik stokorun, ale podstupujete riziko komplikací a neseriózního jednání během celého vztahu a výrazných komplikací při případné snaze o ukončení odběru a odchodu k jinému dodavateli.

Spolu s referencemi a objemem obdržených pokut od ERÚ je etický kodex dalším ukazatelem slušnosti dané firmy.

  • Pokud je společnost jedním z dvou desítek signatářů původního Etického kodexu, je zřejmé, že tato společnost byla ochotna akceptovat relativně přísná pravidla dobrovolně a snad se nedopustí výrazně neetického jednání.
  • Pokud má dodavatel vlastní etický kodex, např. na základě Vzorového kodexu ERÚ, říká tím, že je ochoten závazně dodržovat nějaká etická pravidla nad rámec zákona. Ale že mu v Etickém kodexu ERÚ nejspíše něco vadilo - jako např. transparentně uvádět na faktuře, kdy může spotřebitel smlouvu ukončit.
  • Pokud společnost etický kodex vůbec neřeší, dává tím signál, že se bude pohybovat jen v rámci zákona (snad) a další pravidla (byť i základní etická) na sebe dobrovolně uvalit nehodlá nebo jí to, resp. zákazník nestojí za to. Je pak na zvážení každého odběratele, jestli chce skutečně využívat služeb takové společnosti. 

Přehled největších dodavatelů energií, včetně shrnutí a vyhodnocení poskytovaných služeb najdete v sekci Dodavatelé energií.


Líbí se vám článek?


Další články